Regulamin Centrum Doradztwa w wyborze domu opieki

I. Postanowienia ogólne.

 • Regulamin dotyczy zasad, warunków i zakresu korzystania z usług Centrum Doradztwa w wyborze domu opieki zwanego dalej Centrum Doradztwa, działającego w ramach serwisu internetowego www.domyopieki.pl prowadzonego przez Point Group Marek Gabański z siedzibą w Warszawie, ul. Chlewińska 13 zwanym w dalej Point Group oraz Fundację www.domyopieki.pl z siedzibą w Warszawie zwanej dalej Fundacją.
 • Użytkownikiem jest osoba korzystająca z serwisu internetowego i Centrum Doradztwa o którym mowa w pkt. I.1.
 • Zawartość strony www.domyopieki.pl stanowi własność Point Group lub innych podmiotów i jest prawnie chroniona.
II. Obowiązek przestrzegania prawa.
 • Klient zobowiązuje się do korzystania z usług Centrum Doradztwa w sposób nienaruszający praw osób trzecich (dóbr osobistych, praw autorskich), dobrych obyczajów ani przepisów prawa.
 • W przypadku uzyskania przez Point Group informacji o korzystaniu przez użytkownika z usług Centrum Doradztwa niezgodnie z Regulaminem lub z przepisami prawa, Point Group ma prawo przetwarzać dane osobowe Klienta w celu ustalenia jego odpowiedzialności, a także przekazać te dane odpowiednim organom władzy publicznej.
 • Kopiowanie zawartosci serwisu www.domyopieki.pl i Centrum Doradztwa w całości bądź w częśc jest zabronione. Zawartość serwisu www.domyopieki.pl i Centrum Doradztwa chroniona jest prawem autorskim a nazwy handlowe, nazwy towarów lub inne znaki (w tym graficzne) będące znakami towarowymi podlegają ochronie prawnej własności przemysłowej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za uprzednią pisemną zgodą uprawnionych.
 • Zawartość strony www.domyopieki.pl została przygotowana przez Point Group oraz podmioty współpracujące w dobrej wierze i na podstawie uznanych za wiarygodne źródeł, jednak Point Group nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z korzystania z zawartości strony www.domyopieki.pl.
 • Użytkownicy, kożystają z serwisu www.domyopieki.pl i usług Centrum Doradztwa na własną odpowiedzialność i ryzyko. Użytkownik nie może mieć żadnych roszczeń w stosunku do Point Group ani Fundacji www.domyopieki.pl.
 • Zabronione jest korzystanie ze strony www.domyopieki.pl i usług Centrum Doradztwa w sposób sprzeczny z prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, Netykietą oraz wszelkie działania obniżające sprawność działania serwisu www.domyopieki.pl. Działania takie stanowią podstwę do natychmiastowego zablokowania dostępu do strony www.domyopieki.pll dla danego użytkownika oraz zgłoszenia sprawy do rozpoznania organom ścigania, a także do podjęcia działań przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.

III. Panel Klienta

 1. W celu skorzystania z usług Centrum Doradztwa niezbędne jest założenie przez Klienta konta w systemie informatycznym zwanym dalej Panelem Klienta.
 2. Klient, zakładając konto w Panelu Klienta podaje login będący jego adresem e-mail oraz
  hasło.
 3. Klient zobowiązany jest do nieujawniania danych służących do logowania w Panelu  Klienta osobom trzecim i ponosi odpowiedzialność za wszelkie skutki ujawnienia tych danych.
 4. Point Group  zobowiązuje się do podjęcia wszelkich technicznie możliwych i uzasadnionych kroków w celu ochrony danych zgromadzonych  w Panelu Klienta przed dostępem i ingerencją osób trzecich, jak  również przed nieuprawnionym użyciem Panelu Klienta.
 5. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminów obowiązujących w Point Group a w szczególności w przypadku  wykorzystywania usług do działań niezgodnych z prawem, dobrymi obyczajami lub  naruszających prawa osób trzecich, Point Group może zablokować świadczone usługi albo zawiesić dostęp  do konta w Panelu Klienta.
 6. Point Group zastrzega sobie prawo usunięcia konta w Panelu Klienta, w którym przez okres 3 ostatnich miesięcy nie było żadnej aktywnej usługi.

IV. Dane osobowe

 1. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych i kompletnych  danych  podzas zakładania konta w Panelu  Klienta.  W  przypadku  stwierdzenia,  że  dane  podane  przez  Klienta  nie  są  prawdziwe  lub kompletne,  Point Group  ma  prawo  usunąć konto w Panelu  Klienta. Przed  usunięciem konta  Point Group  może wezwać  Klienta  do poprawienia  lub  uzupełnienia  danych.
 2. Point Group ma prawo do przetwarzania danych osobowych Klienta niezbędnych do wykonania usług. Podanie  danych osobowych wskazanych w formularzu podczas zakładania konta w Panelu Klienta jest dobrowolne.
 3. Klient ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania za pomocą Panelu Klienta oraz do zgłoszenia żądania usunięcia swoich danych, jeżeli zostały zebrane z naruszeniem przepisów lub są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 4. Point Group  ma  prawo,  w celu wykonania usługi i w zakresie niezbędnym dla jej wykonania, przekazać dane osobowe Klienta Fundacji www.domyopieki.pl z siedzibą w Warszawie, ul. Chlewińska 13 oraz placówkom opiekuńczym współpracującymi z Point Group lub Fundacją.
 5. Przetwarzanie danych osobowych Klienta jest dobrowolne, lecz może być niezbędne do wykonania usługi.
 6. Klient, akceptując Regulamin, oświadcza, że został poinformowany o celu, zakresie zbierania i
  przetwarzania danych  przez  Point Group  oraz  Fundację www.domyopieki.pl, prawie wglądu do swoich danych iich poprawiania, uprawnieniach do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec  przetwarzania  danych,  wynikających  z  ustawy  o ochronie  danych  osobowych.
V. Ochrona prywatności.
 • Administratorem danych osobowych Klienta jest Point Group Marek gGabański, ul. Chlewińska 13, 01-695 Warszawa
 • Dane osobowe podane przez Klienta są przetwarzane w celach realizacji umowy, zlecenia oraz za odrębną zgodą mogą być przetwarzane w celach marketingowo – promocyjnych, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późn. zm.)
 • Dane osobowe Klienta przetwarzane będą w zakresie wskazanym w formularzu zamówienia.
 • Podanie danych osobowych przez Klienta ma charakter dobrowolny aczkolwiek niezbędny dla realizacji umowy.
 • Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania, sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz żądania ich usunięcia.
 • Klient może otrzymywać drogą elektroniczną, w szczególności na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, materiały o charakterze marketingowym lub promocyjnym, jeżeli wyrazi na to zgodę.
 • Klient może w każdym czasie odwołać zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych lub promocyjnych wysyłanych drogą elektroniczną poprzez wysłanie informacji o odwołaniu na następujący adres poczty elektronicznej: biuro@pointgroup.pl
V. Postanowienia końcowe.
 • Point Group zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdej chwili.
 • Korzystanie przez użytkownika z serwisu www.domyopieki.pl i usług Centrum Doradztwa po zmianie Regulaminu oznacza akceptację zmian.
 • Nowy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie www.domyopieki.pl.

Copyright © 2001-2024 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.